header foto
 

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
  Bestuur  Aantal vragen: 1
  Wedstrijdsecretariaat 0251-655347 (Zat- & Zondag)  Aantal vragen: 1
 Accommodatie  Aantal vragen: 2
 Afkortingen en termen bij MHCC  Aantal vragen: 2
 Communicatie  Aantal vragen: 1
 Feesten  Aantal vragen: 1
 Gevonden voorwerpen  Aantal vragen: 1
 Helpdesk website  Aantal vragen: 6
 Hockeyzaken TC  Aantal vragen: 1
 Reglementen  Aantal vragen: 1
 Scheidsrechter  Aantal vragen: 1
 Sponsoring  Aantal vragen: 1
 Vertrouwenspersoon  Aantal vragen: 1
 Vragen voordat je lid wordt  Aantal vragen: 2
 Vrijwilliger  Aantal vragen: 1
 Wedstrijden  Aantal vragen: 2

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Hockeyzaken TC
Selectiebeleid 

Selectiebeleid Veldhockey MHCC

 

Vastgesteld d.d. 4 april 2016

 

Inleiding

 

Dit document heeft tot doel het selectiebeleid en de procedure, die valt onder verantwoordelijkheid van de technische commissie (TC) vast te leggen en daarmee te structureren en inzichtelijk te maken voor alle spelers, trainers, coaches, bestuursleden, ouders en andere betrokkenen.

 

Mixed Hockey Club Castricum wil voor alle kinderen een hockeyomgeving aanbieden die tegemoet komt aan zijn of haar hockeywensen. Dat betekent dat er ruimte gecreëerd wordt voor teams die meer recreatief zijn ingesteld en teams die meer prestatief zijn ingesteld. De recreatieve teams worden gekarakteriseerd als ‘breedteteams’, de prestatieve teams worden gekarakteriseerd als ‘selectieteams’.

Daarnaast kent MHCC de zogenaamde ‘opleidingsteams’.

Opleidingsteams zijn voor de jeugd die de potentie hebben om in een selectieteam te gaan spelen.

Over het algemeen is dit het tweede team van een lijn op het moment dat een lijn uit meer dan 3 teams bestaat.

 

Mocht een speler in een opleidingsteam in de A, B en C gedurende het seizoen zich zodanig ontwikkelen dat het beter presteert dan een speler uit het selectieteam dan kan er tijdens het seizoen een wissel plaatsvinden. Ook wanneer sprake is van tegenvallende prestaties of negatief gedrag (onsportief, grote mond, veel absentie, etc.) zal een speler (en ouder(s)) hierop worden aangesproken en kan dit, wanneer geen verbetering optreedt, aanleiding zijn een speler uit het selectieteam te plaatsen.

De evaluatiemomenten zijn na de voorcompetitie en na de kerstvakantie. Maar in principe kan er, wanneer hier aanleiding voor is, gedurende het gehele seizoen gewisseld worden.

Een eventuele wissel wordt door de hoofdtrainer van de betreffende lijn na overleg met de TC gecommuniceerd.

 

 

Doel van het selectiebeleid

 

Het beleid geeft richting aan alle uit te voeren acties en te maken keuzes in het kader van selectie. Betrokkenen moeten ten alle tijden kunnen terugvallen op de uitgangspunten die in dit stuk naar voren komen.

 

 

De keuze voor een prestatie- en een recreatielijn heeft tot gevolg dat de club alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de beste spelers samen spelen in een selectieteam. Dat betekent dat de overige teams van die categorie per definitie, op papier, zwakker zijn dan het selectieteam. Het niveauverschil tussen de teams onderling wordt daarmee groter. De TC is wel verantwoordelijk voor het creëren van de meest optimale situatie voor elk team (o.a. aandacht voor indeling in een poule van teams met een vergelijkbaar niveau). Wanneer een team matig of slecht presteert heeft de TC de plicht om samen met de coach en de trainer van het betreffende team naar oplossingen te zoeken die leiden tot een beter functioneren.

 

 

Middelen

 

De selectie komt op basis van de volgende informatie tot stand:

 

1. De observaties en bevindingen van de trainers, coaches en hoofdtrainers gedurende het seizoen in trainings- en wedstrijdmomenten (- Technische vaardigheden?- Tactische vaardigheden?- Mentaal/Sociaal?- Motoriek/fysiek)

 

2. De analyseformulieren (TIPS) van de coach van het team waarin de desbetreffende speler het laatste seizoen heeft gespeeld en de gesprekken die hierover plaatsvinden;

 

3. De analyseformulieren (TIPS) van de trainer van het team waarin de desbetreffende speler het laatste seizoen heeft gespeeld en de gesprekken die hierover plaatsvinden;

 

4. De selectietraining die aan het einde van het seizoen gehouden wordt.

 

 

 

TIPS staat voor: Techniek - Inzicht – Persoonlijkheid - Snelheid. Het is een spelervolgsysteem en omvat informatie over de spelers, zoals techniek, tactisch inzicht, wedstrijdmentaliteit en inzet. Voor ieder onderdeel wordt per speler een waardering gegeven. Deze digitale registratie wordt ingevuld door trainers en coaches. En omdat iedere beoordeling opgeslagen wordt onstaat in de tijd een overzicht hoe een bepaalde speler zich heeft ontwikkeld. Deze informatie wordt geraadpleegd en meegenomen in de selectieprocedure.

 

De selectietraining is bedoeld voor de spelers uit een selectie dan wel opleidingsteam.

 

Vooraf wordt ook in overleg met trainers en lijncoördinatoren geïnventariseerd of mogelijk ook goed presterende spelers uit breedteteams kans maken. Hiervoor wordt een open selectietraining georganiseerd waarna de mogelijkheid bestaat om uitgenodigd te worden voor de definitieve selectietrainingen.

 

Spelers die van buitenaf (lees andere clubs komen) krijgen de mogelijkheid om mee te trainen zodat niet alleen de selectietraining bepalend is. Een speler van buiten dient daadwerkelijk een toegevoegde waarde te hebben en tot de top van de selectiespelers te behoren. Een speler van buiten kan ook voor een specifiek doeleinde gevraagd wordt uit te komen voor onze club. Denk hierbij bv aan een keeper.

 

De selectietraining is een training waarin een aantal gestandaardiseerde oefen-, en spelvormen wordt afgewerkt. Tijdens de training worden de spelers gescoord op verschillende onderdelen, zoals technische en tactische vaardigheden en inzet. Het scoren van iedere speler gebeurt door minimaal vier verschillende personen: de beide hoofdtrainers, coach oude team, indien mogelijk coach nieuwe team of een hockeykenner die door MHCC (hoofdtrainers en TC) hiervoor is geselecteerd. De eindscore per onderdeel is een gemiddelde van deze scores.

 

De data van de selectietrainingen worden tijdig gecommuniceerd door een aankondiging op de website en een persoonlijke mail aan alle selectie- en opleidingsteams.

 

 

Uiteindelijke selectie

 

De uiteindelijke selectie vindt plaats door alle informatie mee te wegen. De hoofdtrainer is leidend in de keuze voor de selectie en de HTC is eindverantwoordelijk.

De TC is hierbij net zoals de lijn coördinatoren ondersteunend daar waar de hoofdtrainer dit nodig acht. Zij hebben geen stem in het indelen van selectie- en opleidingsteams. Wel kunnen zij geraadpleegd worden omtrent de persoonlijke situatie van de spelers. De TC wordt door de hoofdtrainers uitgenodigd om bij de selectiegesprekken van de trainers / coaches aan te schuiven, maar hun aanwezigheid is niet noodzakelijk.

 

 

Hoewel de TC streeft naar een zo groot mogelijke objectiviteit kan een dergelijk selectieproces nooit volledig objectief zijn. Echter, door meerdere personen bij de beoordeling te betrekken en de informatie over een langere periode te verzamelen wordt een grote mate van subjectiviteit voorkomen

 

De lijn coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de breedteteams en deelt deze in op basis van: hockey, voorkeur vriendjes/vriendinnetjes. Op het moment dat een speler graag ingedeeld wil worden met een vriendje/vriendinnetje en er is sprake van niveauverschil, betekent dit dat de speler ingedeeld wordt in het lagere niveau.

Bij het indelen van de breedteteams werkt de lijn coördinator van iedere lijn samen met de lijn coördinator van de aanpalende lijn zodat wanneer sprake is van een overgang van D naar C, van C naar B, etc. deze overgang zo zorgvuldig mogelijk verloopt.

 

 

Consequenties van het beleid voor:

 

a  Trainers;

b  Coaches;

c   TC

d  Kinderen;

e  Ouders;

 

 

 

Ad a en b.

 

Van de trainers en coaches wordt verwacht dat zij minimaal twee maal per jaar (vlak voor de winterstop en tegen het einde van het seizoen) middels het analyseformulier hun observaties en beoordelingen per speler vastleggen. Deze informatie wordt verzameld door de TC.

 

 

 

 

 

Ad c.

 

De TC verzamelt alle informatie van coaches, trainers en andere relevante betrokkenen. Het gaat hierbij in eerste instantie om de schriftelijke informatie van de trainer en coach. Daarnaast worden gesprekken en observaties gedurende het seizoen vastgelegd. Samengevat verzorgt de TC de dossiervorming betreffende alle jeugdspelers van de MHCC.

 

De TC heeft de verantwoordelijkheid voor de communicatie van de gehele procedure en alle uitkomsten daarvan.

 

De nieuwe teams worden binnen 2 weken na de laatste selectietrainingen gecommuniceerd via de MHCC site nadat de indeling van de teams formeel geaccordeerd is door de HTC.

 

 

Ad d.

 

Voor alle spelers betekent een selectie de mogelijkheid om te kiezen voor recreatie of prestatie. Van een selectiespeler wordt, als het gaat om inzet en betrokkenheid, meer verwacht. Er wordt meer getraind en bij trainingen en wedstrijden heerst een meer prestatieve, competitieve sfeer. Alle selectiespelers ontvangen op het moment dat zij worden uitgenodigd voor de selectietraining de ‘Uitgangspunten Selectie’ welke de TC hiervoor heeft opgesteld. Dit vanuit de invalshoek dat de betere trainingsfaciliteiten maximaal benut moeten worden maar ook omdat een belangrijk deel van het teambuildingsproces plaatsvindt in de trainingen.

 

De selectietraining wordt gezien als een zeer belangrijk instrument in de selectieprocedure. Aanwezigheid op die selectietraining is een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een selectieteam. Indien een kind, door speciale omstandigheden, niet op de selectietraining kan verschijnen, bepaalt de TC in overleg met de hoofdtrainer uit de betreffende lijn welke consequenties dit heeft.

 

Nadrukkelijk wil de MHCC aangeven dat een kind niet verplicht is op de selectietraining te verschijnen. Een kind wordt (uiteraard) ten alle tijden ingedeeld in één van de teams binnen zijn categorie. Echter, wanneer een speler in aanmerking wil komen voor het selectieteam van zijn categorie dan is zijn aanwezigheid bij de selectietraining een belangrijke voorwaarde. Indien een speler zonder bericht afwezig is gaat de TC er vanuit dat er een keuze is gemaakt voor het spelen in een recreatief team.

 

 

 

 Ad e.

 

Ouders hebben de verantwoordelijkheid hun kinderen te begeleiden in het bovenstaande proces en de keuzes die daarin gemaakt worden. Tevens dienen ouders zich te realiseren dat het gaat om keuzes die gemaakt moeten worden door het kind. Ambities van de ouders zelf mogen geen invloed hebben op de keuze die het kind wil maken.

 

Gezien het belang dat, zeker bij een selectieteam, gehecht wordt aan inzet en betrokkenheid zijn zaken als sportiviteit, trainingsopkomst, leergierigheid motivatie en betrokkenheid, belangrijke elementen. De praktijk leert dat ouders hierin, gedurende het gehele seizoen, een belangrijke rol vervullen.

Het is belangrijk dat juist de ouders zich ook conformeren aan de ‘Uitgangspunten van de Selectie’.

 

Discussie over selectiekeuze

 

Hoewel de TC streeft naar een zo groot mogelijke objectiviteit kan het zijn dat discussie ontstaat over de indeling van de teams.

Wanneer dit een selectieteam of opleidingsteam betreft wordt een gesprek hierover gevoerd door de hoofdtrainer in combinatie met de lijn coördinator van de betreffende lijn.

Voor de breedteteams wordt het gesprek gevoerd door de lijn coördinator in aanwezigheid van een 2eTC lid.

 

Voorbereiding op het nieuwe seizoen

De selectie- en opleidingsteams starten minstens 3 weken voor de eerste competitiewedstrijd met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dit betekent in de praktijk dat de start vaak al in de laatste week van de zomervakantie valt. De voorbereidingsschema’ s worden voor de zomervakantie door de trainer/coach naar de selectieteams gestuurd zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

 

Meetrainen met een team in een hoger team dan wel  leeftijdscategorie

 

Het meetrainen start in de periode na de herfstvakantie of na de voorjaarsvakantie in blokken van 4 weken waarna altijd een evaluatie plaatsvindt met de speler door de hoofdtrainer. Desgewenst kan een ouder bij dit gesprek aanwezig zijn.

 

Het doel van meetrainen kan zijn:

-Bijdrage aan de ontwikkeling van een speler

-Aansluiting houden en laten wennen aan trainings- en hockeyniveau met spelers uit hoger team/klasse/leeftijdscategorie

-Het invallen indien nodig beter te laten aansluiten

-Uitdaging blijven bieden aan een speler die hier aan toe is en gemotiveerd blijven voor het huidige team

 

Voor wie:

-De hoofdtrainer bepaalt met de trainer/coach van het betreffende team en de lijn coördinator welke spelers hiervoor in aanmerking komen

-Dit meetrainen wordt gecommuniceerd door de hoofdtrainer via de mail waarbij de trainer/coach en lijn coördinator in cc mee worden genomen.

 

 

 

Tot slot

 

Hoewel een keuze voor selectie betekent dat er een splitsing wordt gemaakt in een prestatie- en een recreatielijn moet voor alle jeugdleden van MHCC plezier de belangrijkste motivatie zijn om naar het hockeyveld te komen. MHCC verplicht zich om voor alle leden de hockeyomstandigheden zo optimaal mogelijk te maken. Training, begeleiding en alle andere activiteiten die ‘het lid zijn van een club’ tot een waardevolle ervaring maken zijn voor alle leden van even groot belang.